Có 1 kết quả:

qián chéng

1/1

qián chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pious
(2) devout
(3) sincere