Có 1 kết quả:

chǔ shì yuán zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a maxim
(2) one's principles