Có 1 kết quả:

chǔ nǚ

1/1

chǔ nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) virgin
(2) maiden
(3) inaugural

Một số bài thơ có sử dụng