Có 1 kết quả:

chǔ fāng

1/1

chǔ fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medical prescription
(2) recipe
(3) formula