Có 1 kết quả:

chù gé

1/1

chù gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

locative case

Một số bài thơ có sử dụng