Có 1 kết quả:

chǔ zhì

1/1

chǔ zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle
(2) to take care of
(3) to punish

Một số bài thơ có sử dụng