Có 1 kết quả:

chǔ biàn bù jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to remain calm in the face of events (idiom)