Có 1 kết quả:

chù zhǎng

1/1

chù zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) department head
(2) section chief

Một số bài thơ có sử dụng