Có 1 kết quả:

xū wèi yǐ dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to reserve a seat
(2) to leave a position vacant