Có 1 kết quả:

xū xí yǐ dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reserve a seat for sb (idiom)