Có 1 kết quả:

xū xīn ㄒㄩ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) open-minded
(2) humble