Có 1 kết quả:

xū xīn

1/1

xū xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open-minded
(2) humble