Có 1 kết quả:

xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Zedong)