Có 1 kết quả:

xū gòu

1/1

xū gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make up
(2) fabrication
(3) fictional
(4) imaginary