Có 1 kết quả:

xū tuō

1/1

xū tuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collapse (from dehydration or loss of blood)
(2) heat exhaustion