Có 1 kết quả:

xū wàn

1/1

xū wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

empty wrist (method of painting)