Có 1 kết quả:

xū yù

1/1

xū yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imaginary reputation
(2) empty fame