Có 1 kết quả:

xū cí

1/1

xū cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

word having grammatical function but no meaning