Có 1 kết quả:

xū bù shòu bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a person who is in poor health cannot handle sth so strong as a tonic