Có 1 kết quả:

xū jiǎ

1/1

xū jiǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) false
(2) phony
(3) pretense