Có 1 kết quả:

xū wěi

1/1

xū wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) false
(2) hypocritical
(3) artificial
(4) sham

Một số bài thơ có sử dụng