Có 1 kết quả:

xū wěi lèi zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

false but apparently real