Có 1 kết quả:

xū bào ㄒㄩ ㄅㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to misreport
(2) fraudulent report