Có 1 kết quả:

xū bào

1/1

xū bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to misreport
(2) fraudulent report