Có 1 kết quả:

xū wàng

1/1

xū wàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fabricated