Có 1 kết quả:

xū gōng gé

1/1

xū gōng gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

four-square box in which one practices writing a Chinese character