Có 1 kết quả:

xū shí ㄒㄩ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) what is true and what is false
(2) (to get to know) the real situation

Một số bài thơ có sử dụng