Có 1 kết quả:

xū huàn ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) imaginary
(2) illusory

Một số bài thơ có sử dụng