Có 1 kết quả:

xū dù ㄒㄩ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fritter away (one's time)

Một số bài thơ có sử dụng