Có 1 kết quả:

xū dù

1/1

xū dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fritter away (one's time)

Một số bài thơ có sử dụng