Có 1 kết quả:

xū ruò

1/1

xū ruò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) in poor health