Có 1 kết quả:

xū zhāng shēng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (false) bravado
(2) to bluff