Có 1 kết quả:

xū shù

1/1

xū shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imaginary number