Có 1 kết quả:

xū wén ㄒㄩ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dead letter
(2) rule no longer in force
(3) empty formality

Một số bài thơ có sử dụng