Có 1 kết quả:

xū xīng

1/1

xū xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imaginary star (in astrology)