Có 1 kết quả:

xū wú piǎo miǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unreal
(2) illusory
(3) imaginary
(4) vague and with nothing in it

Một số bài thơ có sử dụng