Có 1 kết quả:

xū xiàn

1/1

xū xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dotted line