Có 1 kết quả:

xū zhà

1/1

xū zhà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tricky and hypocritical