Có 1 kết quả:

xū cí

1/1

xū cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

word having grammatical function but no meaning

Một số bài thơ có sử dụng