Có 1 kết quả:

xū cí ㄒㄩ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

word having grammatical function but no meaning

Một số bài thơ có sử dụng