Có 1 kết quả:

xū yù ㄒㄩ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) imaginary reputation
(2) empty fame

Một số bài thơ có sử dụng