Có 1 kết quả:

xū diàn lù

1/1

xū diàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC