Có 1 kết quả:

xū tóu ㄒㄩ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks
(2) to deceive