Có 1 kết quả:

xū tóu

1/1

xū tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks
(2) to deceive