Có 1 kết quả:

xū jīng

1/1

xū jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) false alarm
(2) panic rumor
(3) CL:場|场[chang2]