Có 1 kết quả:

Yú Yìng lóng

1/1

Yú Yìng lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yu Yinglong, Yuan dynasty scholar, collaborated on the geographical encyclopedia Dayuan Dayi Tongzhi 大元大一統誌|大元大一统志