Có 1 kết quả:

hào bīng

1/1

hào bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bugler
(2) trumpeter (military)