Có 1 kết quả:

hào zhào

1/1

hào zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to call
(2) to appeal