Có 1 kết quả:

háo sang

1/1

háo sang

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weep
(2) to howl as if at a funeral