Có 1 kết quả:

hào zi

1/1

hào zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) work chant
(2) prison cell
(3) type
(4) sort
(5) mark
(6) sign
(7) signal
(8) (Tw) brokerage firm

Một số bài thơ có sử dụng