Có 1 kết quả:

hào shǒu

1/1

hào shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trumpeter
(2) military bugler