Có 1 kết quả:

hào shù

1/1

hào shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) number in a sequence
(2) ordinal number
(3) serial number