Có 1 kết quả:

hào yuē

1/1

hào yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be named
(2) named

Một số bài thơ có sử dụng