Có 1 kết quả:

hào pái

1/1

hào pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) license plate
(2) number plate