Có 1 kết quả:

hào mǎ

1/1

hào mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) number
(2) CL:堆[dui1],個|个[ge4]